ภูิมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดระนอง
อำเภอเมืองระนอง
ลำดับที่
ชื่อภูมิปัญญา
ชื่อเจ้าของภูมิปัญญา
ที่อยู่
โทรศัพท์
1
มุ้งจับผึ้งโพรงไทย นายอรุณ หอมหยก 51 ม.5 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
-
2
มอเตอร์ไซด์ ตัดหญ้า นายไมตรี สุภา 15/7 ม.5 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 08-1747-1032
0-7784-0147
         
อำเภอกระบุรี
ลำดับที่
ชื่อภูมิปัญญา
ชื่อเจ้าของภูมิปัญญา
ที่อยู่
โทรศัพท์
1
ถุงหุ่อผลไม้ นางพิศมัย แก้วเกื้อ 54/2 ม.9 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 08-7269-7630
2
เครื่องคัดขนาดไข่ นายนุ้ย แจ้งประจักษ์ 37/19 ม.1 ต.จ.ปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110

08-1956-3651
08-1196-9198

3
น้ำตาลจาก นายถาวร ขวัญทอง 3 ม.2 ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 08-9908-6486
08-1010-9112
อำเภอกะเปอร์
ลำดับที่
ชื่อภูมิปัญญา
ชื่อเจ้าของภูมิปัญญา
ที่อยู่
โทรศัพท์
1
กะิปิผง นายวิสุทธิ์ สิทธิเดช 5/2 ม.4 ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 08-1788-7096
2
เฟอร์นิเจอร์จากไม้กาแฟ นายสุนัน คำมีพา 28/3 ม.1 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 08-6074-2418
08-1774-1180
3
ปืนยิงปลา นายสุรศักดิ์ ส่งเสริม 31 ม.5 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 0-7784-3347
4
กระต่ายผ่าหมาก นายสุรศักดิ์ ส่งเสริม 31 ม.5 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 0-7784-3347
อำเภอละอุ่น
ลำดับที่
ชื่อภูมิปัญญา
ชื่อเจ้าของภูมิปัญญา
ที่อยู่
โทรศัพท์
1
ไม้กวาดดอกอ้อลายสอง นางขวัญใจ เพชรรักษ์ 8 ม.5 ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130 0-7789-9274
อำเภอสุขสำราญ
ลำดับที่
ชื่อภูมิปัญญา
ชื่อเจ้าของภูมิปัญญา
ที่อยู่
โทรศัพท์
1
ลอบหมึก นายดลล้า ดำดี 60/2 ม.7 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120 08-4061-4895
2
เข่งหวายใส่ปูดำ นายเพิ่ม ฝอยทอง 3 ม.4 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120 0-7784-4240
3
กรงดักหนู นายวินัย ทองพร้อม 33 ม.7 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120 08-9289-9447
4
หมวกยาง นายวินัย ทองพร้อม 33 ม.7 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120 08-9289-9447
5
บังดีดไซปู นายวัชรินทร์ ผดุงชาติ 80/1 ม.8 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120 08-9588-6771