สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง
โทรศัพท์     0-7781-1091
นายวรพงษ์          กลางประพันธ์
เกษตรจังหวัดระนอง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นายสันติ                 เปล่งแสง
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นายประโชติ             นิลรัตน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายชยุต                  เลียนกาญจนากร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวประทิพย์        พลายด้วง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
-ว่าง-

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นายบุญฤทธิ์              คงเรือง
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นางศิริภรณ์              กุลทวี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายมนัส                   นาคแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายมาโนด                เกื้อนุ่น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุทิน                  จ้านสกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นายธีระศักดิ์               ยมสวัสดิ์           
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวสันต์                  สุขสุวรรณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวขวัญตา           หล่อเพชร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวิจารณ์                หล่อเพชร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวดารัตน์            เถินหีต
เจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นายสุเชษฐ์                เพชรอินทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางจันทิพย์              สุพรรณ์ิ์           
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางกอบพร               หอยชูด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางพรทิพย์               ฐานสันโดษ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสุวัฒน์                แซ่๋ลิ้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางวาสนา                เนื้อดี
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
นายนราเจนณรงค์        พิมพ์ทอง
พนักงานขับรถ
นายบุญปลอด             ทองหวล
พนักงานขับรถ
นายมงคล                 อาจสามารถ
นักการภารโรง
นายสมศักดิ์               ช่วยฉ่ำ
ยาม

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง
โทรศัพท์     07782-1426
นายสุธน                    แสงอรุณ เกษตรอำเภอเมืองระนอง
นายเจษฎา                  แต่สกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมพร                  ขันตี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประดิษฐ์               รอดไพฑูรย์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ
นางสุภัชชา                 เกื้อนุ่น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาววรรณนิภา         ทองชันลุก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวนาถินี               ศรีทะชะ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางกนกวรรณ              รอดศรีนาค
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นายกรีฑา                    ทิพย์จันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นางสาวพัชรินทร์          เกษมวราภรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์
โทรศัพท์         0-7789-7125
นายสว่าง                 โกดี
เกษตรอำเภอกะเปอร์
นายขุนศรี                สิงห์ทอง        
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางเนตรพรรณี          สิงห์ทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายสุวิทย์                อ้นเขาวงศ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาววรรณา          ชูแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายอาณัติ                ประธาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นางนฐวรรณ             สังข์สม
เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานเกษตรอำเภอกระบุรี
โทรศัพท์         0-7789-1234
นายสุรินทร์              บุญช่วย
เกษตรอำเภอกระบุรี
นางสาวสาวลี            บุญระงับ          
เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน
-ว่าง-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางสาวกัลยาณี          เด็ดดวง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางชนิดา                 ตะเภาน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายดุรงค์รัตน์           พยุหกฤษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นางสาวชนิสรารักษณ์   เพชรฉรากรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น
โทรศัพท์         0-7789-9056
นายชูเกียรติ              ประสิทธิ์
เกษตรอำเภอละอุ่น
นางจินตนา              คมสัน           
เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน
นางพัฒนา               นนทแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตชำนาญการ
นางศิริทิพย์              แก้วกระจ่าง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นายพฤศักดิ์              พุฒภา   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นางสาวสุรีพร           ม่วงหีต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นางสาวพีรดา           แซ่เตี้ยว   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นางสาวจันทร์เพ็ญ      มากมี   เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานเกษตรอำเภอกิ่งอำเภอสุขสำราญ
โทรศัพท์         0-7784-4144
นายชูศัักดิ์                 นนทแก้ว
เกษตรอำเภอสุขสำราญ
นายอารีย์                 โส๊ะสันสะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นายณัฐวุฒิ               นิยมคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวไทรหนาบ       มาโนช
เจ้าพนักงานธุรการ